Analýza rizik

Analýza rizik

Všeobecně se dá říci, že riskování v životě může mít mnoho výhod a může vést k většímu osobnímu růstu a úspěchu. Existuje několik důvodů, proč se vyplatí riskovat:

 • Rozvoj dovedností a schopností – Když riskujete, vystavujete se novým situacím, které vás nutí přemýšlet a jednat rychle a efektivně. Tím rozvíjíte své dovednosti a schopnosti.
 • Možnost úspěchu – Někdy se vyplatí riskovat, protože to může vést k úspěchu a zlepšení vašeho života. Mnoho slavných podnikatelů a vůdců dosáhlo úspěchu díky své ochotě riskovat.
 • Posílení sebedůvěry – Když překonáte nějaký riskantní krok, cítíte se silnější a sebevědomější. To může vést k dalším úspěchům v budoucnosti.
 • Získání nových zkušeností a poznatků – Když se vystavujete riziku, učíte se novým věcem a získáváte nové poznatky, které můžete využít v budoucnu.

Je však důležité mít na paměti, že každé riziko je spojeno s určitými nebezpečími a že při riskování je důležité být obezřetní a pečlivě zvážit všechny možné následky. Pokud se chcete pustit do něčeho riskantního, měli byste mít jasný plán a být připraveni na případné neúspěchy a ztráty.

Z technického pohledu risk je potřeba analyzovat a tím mu předcházet a rozmělňovat jeho dopady. Mezi pět nejběžnějších metod hodnocení rizik používaných společnostmi pro jejich problémy s kvalitou patří:

 • analýza příčin a následků
 • 5x proč
 • FTA
 • FMEA
 • hodnocení rizik
 • (SWOT)

Ad 1, Analýza příčin a následků, nazývaná také „diagram příčin a následků“, je hodnotící nástroj, který kombinuje techniky brainstormingu a myšlenkových map k prozkoumání možných příčin problému. Byl vyvinut Kaoru Ishikawou, průkopníkem řízení kvality v 60. letech 20. století a původně byl používán jako nástroj kontroly kvality. Někdy se používá zjednodušeně název Ishikawa graf.

Ad 2, 5x proč (5 why’s) je praxe, kdy se opakovaně ptáte proč, kdykoli se setkáte s problémem, abyste se dostali za zjevné příznaky a objevili hlavní příčinu.

Ad 3, Analýza stromu poruch (FTA) je vyšetřování toho, jak lze vybranou „horní“ poruchu (abnormální stav) nebo poruchovou událost, například nezamýšlené/nežádoucí uvolnění nebezpečného materiálu, vyřešit na její příčiny.

Ad 4, FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Effect Analysis. Jedná se o analytickou metodu vyvinutou odborníky NASA s cílem identifikace možných vad ve výrobě či návrhu a jejich příčin. FMEA je vždy výsledkem týmové práce, protože obvykle zahrnuje široký výrobní proces, který nemůže obsáhnout pouze jeden specialista.

Ad 5, Hodnocení rizik je hodnocení rizik, které se opírá o kvalitativní, obvykle subjektivní, odhady pravděpodobností a důsledků. Vyhýbá se technickým požadavkům formálnějších technik a může používat kvantitativní informace, pokud jsou dostupné.

Ad 6, Metoda metoda SWOT není přímo určená k analýze rizik a může mít omezenou schopnost identifikovat a kvantifikovat rizika. Proto ta závorka. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je analýza, která se používá k posouzení současné situace organizace nebo projektu. Tato metoda se zaměřuje na silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby. Metoda SWOT může být vhodná na analýzu rizik, zejména pokud se zaměřuje na hrozby. Tato analýza může pomoci identifikovat potenciální hrozby pro organizaci nebo projekt a přijmout opatření k minimalizaci jejich dopadu.


Vyhodnocování a kvantifikace rizik je důležitá součást jakéhokoliv projektu nebo rozhodování. Zde jsou některé důvody, proč je toto hodnocení důležité:

 • Identifikace největších rizik – Vyhodnocení rizik vám umožní identifikovat největší rizika, kterým čelíte. To vám pomůže při plánování, kdy se budete moci soustředit na to, co je nejdůležitější, a minimalizovat vliv menších rizik.
 • Rozhodování o prioritách – Na základě kvantifikace rizik můžete stanovit priority a rozhodnout, která rizika je třeba řešit první.
 • Minimalizace rizik – Vyhodnocení rizik vám umožní minimalizovat rizika tak, že můžete přijmout opatření, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu rizika a/nebo snížit jejich dopad, pokud nastanou.
 • Snížení nákladů – Vyhodnocení rizik může vést ke snížení nákladů na projekt tím, že se včas identifikují rizika a přijmou se opatření na minimalizaci jejich dopadu. To může vést k menšímu využití času, prostředků a financí.
 • Zlepšení komunikace – Vyhodnocení rizik umožňuje komunikovat rizika s týmem a zainteresovanými stranami v jasném a srozumitelném jazyce, což zvyšuje povědomí o rizicích a usnadňuje spolupráci v řešení problémů.

Celkově tedy vyhodnocování a kvantifikace rizik pomáhá minimalizovat negativní dopady rizik, což může vést k úspěšnějšímu dokončení projektu a zlepšení celkové výkonnosti organizace.