SMART, pracovní cíle

SMART, pracovní cíle

Podle studie z roku 2019, která analyzovala stovky firem, bylo zjištěno, že zaměstnanci se dělí do tří kategorií. Z pohledu pracovních cílů:

  • 83% zaměstnanců nemá žádné pracovní cíle ani KPI.
  • Dalších 14% zaměstnanců sice cíle od nadřízených mají, ale pouze ústně, verbálně. Tato skupina je 10x více úspěšnější než ta první.
  • A pouze 3% zaměstnanců je má písemnou formou a detailně zpracované. A ti jsou pak 30x více úspěšnější.

Název studie: Analyze the impact of quality management tools on sustainable development (Bastas & Liyanage, 2018;Goyal et al., 2019;Gupta, Rajesh K. Singh, & Suri, 2018;Gupta, Rajesh Kumar Singh, & Suri 2018;Leiber 2018;Siva et al. 2018)

Stejná studie také poukázala na fakt, že 0% zaměstnanců dostává zpětnou vazbu na tyto cíle každý týden, 10% jednou za měsíc, 50% jednou za čtvrtletí, 30% jednou za rok a zbylých 10% nikdy.

Četnost zpětné vazby od manažera

Ok, ale co z toho plyne pro nás? To je rozdíl mezi firmami, které zajímá jen krátkodobý úspěch a firmou, která míří k udržitelnosti procesu a udržitelnosti zaměstnanců.

Jedna (nikoliv jediná) metoda, jak nastavit cíle, je SMART. Metoda SMART jednak vychází z anglického slova chytrý, ale také každé písmeno skrývá návod:

  • Specific, neboli konkrétní
  • Measurable, neboli měřitelná
  • Achievable, neboli dosažitelná
  • Reasonable (někdy Real), neboli smysluplná
  • Time boud, neboli časově ohraničená

Pro každý bod mám pár poznámek a vysvětlení. Cíle musí být:

Specifické

Zdá se to být jasné, každý úkol má být konkrétní a jasně definovaný. Základní otázky podle kterých poznáme jasnou definici jsou: Jak? Jaký smysl? Jaké zásady? Jaký má být výstup?

Zásady potom máme jednoduché, pochopitelné a vizualizační. Příklad vizualizačních: fotka, video, myšlenková mapa, graf…

Měřitelné

O měřitelnosti jsem se již zmínil v článku KPI po druhé. Měřit musíme parametry, tedy musíme znát co chceme měřit, jak často a jaké jsou intervaly.

Naměřené parametry musíme být schopni vizualizovat.

Měření procesu a jeho otázky: Kdo bude měřit? Jakými nástroji? Kdo bude vyhodnocovat? Jak bude vyhodnocovat? Možnost automatizace měření, sbírání dat.

Dosažitelné

Je v mém věku dosažitelné zaběhnout 100m pod 10sec? Krásný případ jak cíl není smart. Dosažitelnost lze opět měřit parametry a to jsou: inovace, znalost, velikost, cena, kroky a souvislosti apod.

Pod dosažitelnost patří lidé. Ve smyslu: Kdo bude podporovat? Koho kontaktovat? Kdo je potencionální sabotér? apod.

Další otázka ihned vyvstane: jaký je benefit pro řešitele?

Reálné, smysluplné

Je nasnadě vyjasnit reálné a smysluplné pro koho? Pro: pracovní prostředí, životní prostředí, firemní kulturu, pravomoc moji, pravomoc někoho jiného, proces, technologii nebo pro finance.

Časově ohraničené

Čas v tomto pohledu není relativní, ale přesně definovaný. Definice začátku, konce a urgentnosti. Definice pro koho je čas důležitý: pro zákazníka, pro firmu, pro mě?

Zde se velmi často naráží na zdroje. A to lidské, materiální, strojní apod.

Varianty procesu mohou být optimistické, realistické nebo pesimistické. Záleží na úkolu, zde by měl manažer přispět svými zkušenostmi a nastavit takový časový rámec, který motivuje a přitom přináší cíl pro zadavatele.

Pod úkoly, či milníky. Definice datumů jednotlivých částí a kontrola průběžných výsledků.

Limity mohou být od málo kritických až po neodkladné.

Četnost měření a četnost zpětné vazby, viz nahoře. Zde záleží na komplexnosti úkolu.


Na samý konec musím ovšem napsat jeden důležitý fakt. Metoda SMART je nedostatečná a proto byla nahrazena, či rozšířena na metodu SMARTEEST (dvě e nejsou překlep).